Děti ví… A jóga jim to připomíná

Děti jsou krásné bytosti, které spoustu toho důležitého již ví. Věta, že se od nich máme co učit, už zní jako otřepané klišé. Je ovšem velmi výstižná. Bohužel dnešní děti se s každým rokem života, s každým dnem stráveným ve vnějším světě bohatém na uměle vytvořenou zábavu vzdalují jak své vnitřní moudrosti, tak ztrácejí schopnost ji vůbec vyslyšet. Právě jóga může být jedním z nástrojů, který dětem pomůže, aby se nasměrovaly do sebe.

V čem podporuje jóga naše děti? V rozvoji život a zdraví podporujících dovedností, návyků a skutečných lidských hodnot…

1. Všímavost ke svému tělu – jóga může děti naučit lépe pochopit potřeby jejich těla, naučit se je uspokojovat a současně respektovat jeho aktuální hranice.

2. Správné pohybové vzorce – pestrá jógová cvičení učí hravě a jednoduše malé i velké děti správným pohybovým vzorcům a držení těla.

3. Prevence úrazů a nemocí – díky lepšímu porozumění svému tělu a rozvoji všímavé pozornosti se děti přirozeně naučí předcházet úrazům a onemocnění. Tyto „nehody“ nejsou ničím jiným než projevem nerovnováhy. A tu si malý jogínek bděle střeží…

4. Rozvoj dechu, kapacity plic a prevence astmatu – jóga přirozeně rozvíjí dech a napravuje jeho nedokonalosti (dušnost, astma atd.).

5. Vědomí vlastních myšlenek – jóga díky technikám podpory všímavosti, tzv. mindfulness, učí děti uvědomovat si své myšlenky a tvořivě s nimi pracovat.

6. Vědomí vlastních emocí – díky sebereflexi si děti uvědomují emoce, které právě prožívají, učí se je pojmenovávat a díky tomu i lépe komunikují se svým okolím o tom, co prožívají.

7. Rozvoj hodnot lidství – děti se postupně rozpomenou, že hodnoty jako respekt, pokora, neubližování, pravdivost, nepřivlastňování si, čistota, štěstí, láska a vděčnost… jsou jim vlastní, a uvědomí si, že život v souladu s nimi je jako plout na plachetnici po klidném moři s mírným větrem v zádech.

8. Propuštění role oběti a posílení sebevědomí – díky sebepoznání děti pochopí, že nejsou oběťmi systému, ale že mohou svůj život tvořit podle svých přání a snů.

9. Rozvoj empatie a sebeovládání – díky hlubšímu poznání sebe sama jsou děti schopné procítit i to, co vnímá jejich kamarád, a dokážou se lépe ovládat také v emočně vypjatých situacích.

10. Více radosti v životě – díky celkovému seberozvoji a sebevědomí narůstá životní lehkost a radost, a to u všech zúčastněných.

Jak se liší jóga pro dospěláky od dětské?

Úměrně s věkem se mění schopnost a délka soustředění, dovednost vstřebávat určité informace, uvědomovat si souvislosti… Jóga, každá prospěšná aktivita, by si měla získat především srdce toho, kdo se jí věnuje. Tedy měla by se stát určitým typem vášně, zábavy, která přináší radost. Proto na józe s úplně malými dětmi kolem věku tří let hrajeme především nejrůznější hry doprovázené jógovými aktivitami, cvičíme v rytmu básniček a písniček.

Co si budeme povídat, největší výzvou pro lektora jógy dětí, nejen v tomto věku, je získat si a udržet pozornost dětí. S většími dětmi již přichází na řadu různé mindfulness hry, zaměřené na rozvoj všímavosti, aktivity ve dvojicích, společné výzvy… Vše s cílem rozvíjet a prohlubovat základní cíle naší společné cesty za rovnováhou a zdravím těla, mysli a duše.

Harmonický vztah rodič–dítě

Když se rodič i dítě vydají cestou sebereflexe a sebepoznání, dovoluji si tvrdit, že synergicky roste kvalita jejich vzájemného vztahu. Neznamená to, že se jim vyhýbají náročné okamžiky, ale životní výzvy zvládají s větším klidem, vzájemnou láskou a s důvěrou v proces života.