Maslowova hierarchie potřeb je motivační teorie v psychologii, která zahrnuje pětistupňový model lidských potřeb, často znázorňovaný jako hierarchické úrovně v pyramidě. Maslow se zajímal o to, co dělá lidi šťastnými a co dělají pro dosažení tohoto cíle.

Zdroj: Youtube

Od spodní části hierarchie směrem nahoru se jedná o potřeby fyziologické (jídlo a oblečení), potřeby bezpečí (jistota zaměstnání), lásky a sounáležitosti (přátelství), úcty a seberealizace. Potřeby níže v hierarchii musí být uspokojeny dříve, než se jedinec může věnovat potřebám vyšším.

Jak vysvětluje web Very Well Mind, jako humanista Maslow věřil, že lidé mají vrozenou touhu po seberealizaci, tedy po tom, aby byli vším, čím mohou být. K dosažení tohoto konečného cíle je však třeba uspokojit řadu dalších základních potřeb. Maslowova hierarchie potřeb se často zobrazuje jako pyramida. Nejnižší úrovně pyramidy potřeb tvoří nejzákladnější potřeby, zatímco nejsložitější potřeby jsou na jejím vrcholu.

Po uspokojení potřeb nižší úrovně mohou lidé přejít na další úroveň potřeb. Jak lidé postupují po pyramidě vzhůru, potřeby se stávají stále více psychologickými a sociálními.

Potřeby, které nás motivují

V tomto článku se podíváme na stupně v pyramidě potřeb podle Maslowa a jak mohou tyto potřeby motivovat jednotlivce k dosažení vlastního potenciálu.
1. Fyziologické potřeby: Na základě Maslowovy pyramidy jsou fyziologické potřeby základem lidské motivace. Těmito potřebami jsou základní biologické potřeby, jako je potřeba potravy, vody, spánku a úkrytu. Když jsou tyto potřeby naplněny, jedinec se cítí spokojeněji a může se zaměřit na vyšší úroveň motivace.

2. Bezpečnostní potřeby: Jakmile jsou fyziologické potřeby uspokojeny, stoupá v pyramidě potřeb důležitost bezpečnostních potřeb. Lidé touží po pocitu fyzického a emocionálního bezpečí. Tento druh motivace zahrnuje potřebu stability, ochrany před nebezpečím a zabezpečení základních životních potřeb. Bezpečnostní potřeby zahrnují například práci ve stabilním prostředí nebo potřebu pocitu bezpečí ve vztazích.

3. Sociální potřeby: Jakmile jsou fyziologické a bezpečnostní potřeby splněny, člověk začíná hledat sociální interakce a příslušnost. Sociální potřeby zahrnují přání být součástí rodiny, přátelství, lásky a společenství. Motivace z této úrovně se zakládá na potřebě přijetí, porozumění a příslušnosti ke skupině.

4. Potřeby uznání a seberealizace: Na vrcholu Maslowovy pyramidy se nacházejí potřeby uznání a seberealizace. Jedná se o vyšší úrovně motivace, které se týkají rozvoje osobnosti, dosažení vlastního potenciálu a seberealizace. Uznání se týká potřeby být oceněný a uznávaný za své úspěchy, zatímco seberealizace se týká potřeby žít v souladu se svými cíli a hodnotami a plně využívat svého potenciálu.

V roce 1970 Maslow svou původní hierarchii doplnil o další tři potřeby na vrcholu pyramidy.

Kognitivní potřeby. Ty se soustředí na znalosti. Lidé se obecně chtějí učit a vědět něco o svém světě a o svém místě v něm.

Estetické potřeby. Tyto potřeby se zaměřují na ocenění krásy a formy. Tuto potřebu mohou lidé naplňovat prostřednictvím potěšení z hudby, umění, literatury a dalších tvůrčích projevů nebo jejich vytvářením.

Potřeby transcendence. Maslow věřil, že lidé jsou při hledání smyslu poháněni k tomu, aby hledali něco, co přesahuje jejich fyzické já. Pomoc druhým, duchovní cvičení a spojení s přírodou jsou některé způsoby, jak můžeme tuto potřebu naplnit.

Bez ohledu na tuto kritiku představovala Maslowova hierarchie potřeb součást významného posunu v psychologii. Výzkumů, které by Maslowovu teorii podpořily, bylo poměrně málo, přesto je hierarchie potřeb dobře známá a oblíbená v psychologii i mimo ni. A ve studii publikované v roce 2011 se vědci z Illinoiské univerzity rozhodli tuto hierarchii otestovat.

Zjistili, že ačkoli naplnění potřeb silně souvisí se štěstím, lidé z kultur po celém světě uváděli, že seberealizace a sociální potřeby jsou důležité i v případě, že mnohé z těch nejzákladnějších potřeb nejsou naplněny. Takže i když budeme mít hlad, stále jsme schopni toužit po lásce nebo duchovním rozvoji. Takové výsledky naznačují, že ačkoli tyto potřeby mohou být silnými motivátory lidského chování, nemusí mít nutně hierarchickou podobu, kterou popsal Maslow.

Zdroj: Studie, Verywellmind, Simplypsychology