Rozdělení strojů v posilovně

V posilovně rozlišujeme několik typů strojů. Nejdříve si uvedeme základní rozdělení strojů v bodech a posléze si rozvedeme, jaké jsou výhody a nevýhody každého z uvedených typů.

  • Stroje kladkové
  • Stroje určené k posilování jedné svalové partie
  • Volné váhy

Stroje kladkové

Kladkové stroje jsou konstrukce, které jsou osazené jednou nebo více kladkami. Od počtu kladek se poté odvíjí obtížnost daného stroje. Čím více kladek, tím je zvedání vah jednodušší, neboť se váha zátěže více rozloží. Pro některé svalové partie je stroj s více kladkami velkou výhodou, což se týká svalových partií, které mají velkou tendenci ochabovat. Obecně největší výhodou kladkových strojů je jejich velká variabilita. Na kladkových strojích lze vymyslet nepřeberné množství cviků. Ke kladkovým strojům jsou k dostání různé adaptéry, které varianty cviků ještě více rozšiřují. Můžeme pracovat buďto jednostranně, nebo oboustranně, což je další velká výhoda těchto strojů zejména tehdy, pokud řešíme velké rozdíly v práci svalů na levé a pravé polovině těla. Z dalších výhod můžeme jmenovat stejný (neměnný) tah, respektive odpor, kterému musí sval v průběhu provádění pohybu odolávat. V neposlední řadě u kladkových strojích není dána dráha pohybu, takže můžeme plně respektovat směr funkce svalu. Poslední uvedené lze vnímat i jako nevýhodu (pravděpodobně jedinou), protože cvičení je z tohoto důvodu koordinačně náročnější.

Stroje určené k posilování jedné svalové partie

Jedná se většinou o složitější konstrukce, které umožňují izolované posilování jedné svalové partie. Jejich jedinou výhodou je zajištění stabilní pozice ke cvičení. Cvičení na takových strojích je pak koordinačně snadnější. Nyní si popíšeme nevýhody těchto strojů, kterých je poměrně hodně. U těchto strojů je konstrukcí přesně dána dráha pohybu, což znamená, že nejsou respektovány přirozené anatomické odlišnosti mezi jednotlivými lidmi, jako je například rozdílná výška, somatotyp atp. Řada těchto strojů není vůbec optimální pro lidi menšího nebo naopak vyššího vzrůstu, protože třeba nastavení těla do stroje, ve kterém se sedí, mnohdy znamená jít na úkor nastavení ostatních částí těla. Pro menší osoby je nutné část na sezení zvednout do maximální výšky, a tím někdy dojde ke ztrátě kontaktu chodidel se zemí. Jako další velkou nevýhodu vnímám to, že ve většině případů při cvičení na těchto strojích nelze dosáhnout maximálního rozsahu pohybu.

Volné váhy

Jako volné váhy se označují různé jednoruční činky, velké osy a kotouče. Výhody volných vah se ve většině případů shodují s přednostmi kladkových strojů – volná dráha pohybu, velká variabilita cviků a možnost pracovat jednostranně nebo oboustranně. Přesto mezi kladkovými stroji a volnými vahami najdeme jeden podstatný rozdíl. U kladkových strojů zůstává odpor po celé dráze pohybu stejný, kdežto u volné váhy závisí na postavení váhy vůči působení tíhy. V určité fázi pohybu se tedy často stává, že zátěž na pracující sval je minimální.

Jak poznat, který stroj je pro nás vhodný?

Pokud si promítneme všechny výhody i nevýhody uvedených typů, tak nám lépe vycházejí kladkové stroje a volné váhy. Řada začátečníků v první chvíli volí ke cvičení stroje na izolované posilování z důvodu, že je v nich cvičení poměrně snadné. Je však potřeba si uvědomit, že nemožnost provádět pohyb přirozeným způsobem, jako to lze na kladkových strojích a s užitím volných vah, může časem vést ke svalovým dysbalancím a funkčním problémům.