Schopnost vidět a vnímat štěstí

Každý vnímá štěstí trochu jinak. Můžeme pohlížet na stav štěstí ve vztahu k vnějším okolnostem, které jsou nám celkově prospěšné a zhmotňují se na úrovni zdraví, harmonie vztahů, úspěchu, hojnosti. Anebo můžeme na štěstí nahlížet jako na stav bytí, kdy prožíváme radost a naplnění v přítomném okamžiku, bez ohledu na stav vnějších okolností.

Troufám si tvrdit, že jedinci, kteří odvozují stav štěstí od vnějších okolností, mají život daleko náročnější, komplikovanější a bohatší na strasti než ti, již jsou schopni svůj vnitřní prožitek štěstí nepodmiňovat tím, co se děje kolem. Současně souhlasím se všemi, kteří jsou názoru, že je velmi náročný úkol dopracovat svou mysl do takové úrovně zralosti, že si zachová vnitřní stav míru a harmonie i v „těžkých“ dobách.

Trénovat se v prožitku štěstí pomocí meditací

Víte, kdy vnímáme absolutní štěstí a radost nepodmíněně? Ve chvílích, kdy naše mysl pouští starosti patřící minulosti a současně neřeší obavy z budoucnosti. Ve chvílích, kdy jsme naprosto ponořeni do přítomného okamžiku. To jsou ty sladké momenty prožitku štěstí. Vhodným tréninkem pro toto umění štěstí je vědomá práce mysli, všímavost neboli mindfulness. V mindfulness využíváme techniky meditace a kontemplace, kdy mysl zaměřujeme jedním směrem a tím ji čistíme od rušivých vlivů.

Žádoucím středobodem pozornosti může být pro začátek prožitek na smyslové úrovni – chuť, čich, hmat, zrak či sluch. Zkuste si znovu připomenout své pocity z posledních zážitků: lahodného jídla, omamné vůně, příjemné masáže, nádherného obrazu či přírodní scenerie anebo srdci lahodícímu koncertu. Pokud těmto prožitkům věnujeme svou plnou pozornost, odmění nás velmi hlubokým zážitkem a novým poznáním na mnoha úrovních.

Meditace zaměřená na smysly je jedním z užitečných nástrojů očisty mysli tak, abychom se v další praxi byli schopni plně oprostit od okolností vnějšího světa a mohli tak kultivovat spokojenost, mír a štěstí v tom vnitřním.

Otevřenost srdce

V prožitku štěstí mnohým občas brání uzavřenost srdce. Srdce se pod vrstvami starých zranění uzavřelo laskavosti, lásce a důvěře. Zde je důležité si připomenout, že stará zranění patří minulosti. Ale srdce bije teď a tady. A už tato skutečnost je hodna vděčnosti. Je třeba srdce otevřít víře v sebe sama, ve své schopnosti a dovednosti a také víře v Boha či vesmír. Neboť neoddiskutovatelně existuje něco, co přesahuje schopnosti našeho rozumového vnímání. Právě víra ve všeobecné dobro a otevřenost srdce vůči všem životním zkušenostem, které přinášejí určité poznání, je velmi podporujícím průvodcem na cestě za štěstím.

Otevřenost mysli

Mysl bývá často řízena logikou a našimi empirickými zkušenostmi. Vychází tedy předně z toho, co jsme my osobně zažili, anebo ze zkušeností, které jsou zprostředkované. Pokud ovšem naše mysl podrobuje vše, co nás potká, logicko-empirické analýze, pracuje proti nám. Brání totiž prožitku štěstí, který se může dostavit díky zkušenostem z dosud neznámého a nepoznaného. Naše racio přeci nemůže mít zpracovány všechny informace a souvislosti fungování vesmíru! A už vůbec naše racionální mysl nedisponuje kompletní představou o možnostech, které nám nabízí kvantové pole. A zde se oklikou vracíme opět k důvěře a víře. Je třeba naučit mysl otevřenosti a důvěře ve skutečnost, že i to nové a dosud nepoznané může být velmi prospěšné.

Přijetí vyššího principu, kvantová fyzika

Z pohledu kvantové fyziky každá emoce nese určité vibrace, které na energetické úrovni přenáší z částice na částici. A tak se tyto vibrace šíří nejen naším hmotným tělem, ale také do našeho okolí. Čím negativnější emoce, tím nižší vibrace. Naopak čím příjemnější emoce, tím vyšší vibrace. Z výzkumů kvantové fyziky také vyplývá, že čím má částice vyšší vibrace, tím se vzdaluje svému projevení na úrovni hmoty a stává se více energií. Samotná hmota je v tomto okamžiku přímo řízena touto energií. Na teoretické úrovni můžeme tedy svými myšlenkami, svým postojem a emocemi, které náš stav mysli přímo doprovází, ovlivňovat svůj fyzický stav a hmotný svět. V praxi se to některým jedincům daří a je možné to trénovat. Další skutečností, kterou kvantová fyzika potvrzuje svými zkoumáními, je již zažitá mantra: „Jakou energii do vesmíru vysíláš, taková se ti vrací.“ Vibrace, které vyzařujeme do okolí, přitahují energie stejných vibrací. Proto když se ráno dobře vyspíte a vykročíte do světa s úsměvem na rtech, máte báječný den. Pokud jste už od rána protivní, potkáváte samé „blbce“. Ale oni ti „blbci“ nejsou špatní, jen vám zrcadlí váš mentální a duševní stav.

Jak naložit s otevřeným srdcem a myslí v praxi?

Předně, kdykoli se ocitnete na křižovatce života a budete se rozhodovat, naslouchejte svému srdci. Ono ví. Racionální mysl se může stavět na odpor. Mysl totiž často nemá včas potřebné informace, neboť je filtruje přes své omezené zkušenosti. Kvantové pole možností je nekonečné. Když budeme na každou událost nahlížet s otevřeným přijímajícím srdcem a otevřenou nekritickou myslí, budeme ve svém životě nalézat daleko více štěstí a radosti a současně také odhalíme zajímavé souvislosti svých akcí a reakcí. Jak v maličkostech každého dne, tak dlouhodobě.

Bůh (Vesmír, chcete-li) nám přihrává do života přesně takové výzvy, které máme s otevřeným srdcem, otevřenou myslí a bdělou pozorností šťastně zvládnout. Stačí důvěřovat – sobě i vesmíru. Tak hodně štěstí!