Blíží se svátek „Tří králů“ a na dveře se píší písmena K+ M + B +. Přestože jsme národ ateistů a agnostiků, je dobré vědět, že se nejedná o svatou trojici, kterou kontrolujeme několikrát denně – klíče, mobil peněženka. A dokonce to není ani tolik rozšířený lidový mýtus, že se jedná o počáteční písmena jmen Tří králů, tedy Kašpara, Baltazara a Melichara. Jak to tedy je?

Zdroj: Youtube

Opravdové zakončení křesťanských Vánoc připadá právě na 6. ledna. Vše samozřejmě vychází z křesťanství a z Bible. A jak to vlastně bylo? Dvanáctý den po narození Ježíška, 6. ledna, přišli k jeho jesličkám mudrcové, aby mu přinesli dary nejcennější. Mudrci přinesli malému Ježíšovi dary: zlato, kadidlo a myrhu. Tyto dary mají samozřejmě svou symboliku.

Zlato – královský kov, tehdy nejcennější zboží, vyjadřovalo úctu k novorozenému Králi všech králů. Zlato jako trvanlivý kov také symbolizuje stálost a neporušitelnost.
Kadidlo – vonná pryskyřice, odedávna až dosud používaná při bohoslužbách a obřadech, byla vyznáním víry v Ježíšovo božství. Kadidlo je ve Starém i Novém zákoně symbolem modliteb stoupajících k Bohu.
Myrha – vonná mast s konzervačními účinky, používaná mj. při balzamování mrtvých těl, předjímala Kristovo utrpení a smrt na kříži.

Přesný počet mudrců není v bibli uváděný, ale právě podle počtu darů je usuzováno, že mudrci byli tři. Jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar jsou ale věcí pozdější tradice, vysvětluje server Víra.

Přesně řečeno, nejednalo se o krále; tato myšlenka pochází z raně středověké tradice. Byli to „mudrcové“, tedy snad mágové či astrologové, nejspíše chaldejského či perského původu.

K+ M + B + na dveřích

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů iniciály Třech králů K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami.

V první polovině 20. století vznikla myšlenka, že CMB je zkratka latinského Christus mansionem benedicat – „Kristus ať obydlí žehná“.

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů", je svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem Narození Páně. Svátek "Tří králů" klade ale důraz na něco trochu jiného. V obou jde o to, že se Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené dítě.

Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.

Zdroj: Wikipedia, Vira, Katolik